Pozvánka na valné zhromaždenie

Vážení členovia,

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš,ktoré sa bude konať v pondelok 17.4.2023 o 18.00 hod.
v klubovni KTK v Hoteli Lodenica

 

Program:
1. otvorenie VZ

2. schválenie programu

3. voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová)

4. informácia o činnosti od posledného VZ

5. správa o hospodárení za rok 2022

6. správa kontrolóra 

7. správa mandátovej komisie 

8. návrh rozpočtu na rok 2023

9. diskusia

10. návrh uznesenia

11. záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

MuDr. Alexander Slafkovský 

predseda KTK

Späť na články