VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení členovia / členky, pozývamé Vás na Valné zhromaždenie Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš, ktoré sa bude bude konať v pondelok 29.6.2020

o 18:00 hod., v zasadačke novej Lodenice VŠC DUKLA v Areáli vodného slalomu O. Cibáka. 

 

Program

1. Otvorenie VZ

2. Schválenie programu

3. Voľba pracovných komisíí (mandátová, návrhová)

4. Informácia o innosti od posledného VZ

5. Správa o hospodárení za rok 2019

6. Činnosť klubu a športové podujatia 2020 v rámci opatrení z dôvodu pandémie

7. Správa mandátovej komisie. 

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Diskusia

10. OVS

11. Návrh uznesenia

12. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

V Lipt. Mikuláši 12.6.2020

 

Mudr. Alexander Slafkovský 

predseda KTK 

Späť na články