Valné zhromaždenie

Vážení športoví priatelia, pozývame Vás na Valné zhromaždenie KTK 19.12.2022 o 17:30 hod v klubovni KTK v Hoteli Lodenica.

Program:

1. Otvorenie VZ

2. Schválenie programu VZ

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová)

4. Správa predsedu KTK o činnosti

5. Informácia o hospodárení k 31.10.2022

6. Správa kontrolóra

7. Správa mandátovej klomisie

8. Schválenie predbežného rozpočtu za rok 2023

9. Diskusia

10. Vyhodnotenie najlepších športovcov roku 2022 a ocenenie jubilantov v roku 2022

11. Návrh uznesenia

12. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť a zároveň Vás pozývame na predvianočnú kapustnicu po skončení VZ. 

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda KTK

 

 

Späť na články