Fanclub

Hlavnou náplňou fan clubu je vytváranie priaznivej atmosféry na športových podujatiach a podpora slovenskej reprezentácie v kanoistike na divokej vode.

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode (ďalej SZKDV) je občianske združenie, založené na členstve oddielov a klubov vodného slalomu a zjazdu, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a znenia neskorších predpisov, ktorého poslaním je rozvíjať združené odvetvia kanoistiky na divokej vode v Slovenskej republike a rozširovať ich po celom území Slovenskej republiky.

SZKDV je samostatnou, nezávislou, nenáboženskou a nepolitickou právnickou osobou s právnou subjektivitou, budovanou na demokratických princípoch s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Členstvo v SZKDV sa zakladá najmä na členstve v oddieloch a kluboch, združených v SZKDV ? kolektívne členstvo. Členovia týchto oddielov a klubov (ďalej klub) sú súčasne aj členmi SZKDV. Členom zväzu sa stáva člen klubu, ktorého prihlásil za svojho člena klub a splnil všetky podmienky členstva,

Ako byť členom fan clubu

Podmienkou je členstvo v jednom z klubov pri SZKDV (zoznam klubov www.canoeslalom.sk ) Členom fan clubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba. Každý uchádzač o členstvo je povinný predložiť: 

  • písomnú žiadosť ? prihlášku ( stiahnuť prihlášku z www.canoeslalom.sk/zvaz/tlaciva )
  • jednu fotografiu o rozmeroch 3 x 3,5 cm
  • ročný členský príspevok (výška príspevku KTK Lipt. Mikuláš 10,00 Eur)

Vyplnenú prihlášku s ostatnými náležitosťami odovzdá uchádzač v klube, ktorý si vybral.

Každý člen sa riadi stanovami klubu, združeného v SZKDV.

Hlavnou náplňou fan clubu je vytváranie priaznivej atmosféry na športových podujatiach a podpora slovenskej reprezentácie v kanoistike na divokej vode. Ďalšou činnosťou je pomoc  klubom pri SZKDV, organizačná, odborná, príp. manuálna výpomoc pri ich zveľaďovaní.

Informácie o dianí, plánovaných akciách nájdete aj na www.canoeslalom.sk/fan-club

fanklub_20151